Warsztat: Nowe szkolenie TUS

Nowy Trening Umiejętności Społecznych w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu

Temat

Trening Umiejętności Społecznych dla uczestników ze spektrum autyzmu

Dla kogo?

Dla rodziców, profesjonalistów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów, studentów pedagogiki, psychologii, logopedii;

Ważne

Uczestnicy otrzymują certyfikat ze szkolenia.

Czas

17 godz. dydaktycznych

Cele

-Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych jako jednej z form zajęć dla dzieci, nastolatków ze spektrum autyzmu.
- Poznanie efektywnego podejścia opartego na koncepcji rozwojowej oraz najnowszych badaniach, sprawdzonej praktyce i doświadczeniach dorosłych osób ze spektrum autyzmu
-Zapoznanie się z treningiem umiejętności społecznych według Arnolda Goldsteina oraz z Treningiem Rozwijania Teorii Umysłu

Przebieg szkolenia

PROGRAM:
• Rozwijanie się umiejętności społecznych- wprowadzenie do tematu na podstawie aktualnych badań.
• Specyfika kształtowania się umiejętności społecznych, tworzenia relacji, funkcjonowania w grupie na podstawie doświadczeń osób w spektrum autyzmu.
• Zapoznanie się z modelem treningu umiejętności społecznych i „skillstreaming-u” wg Arnolda Goldsteina.
• Dostosowanie modelu Goldsteina do aktualnej wiedzy z zakresu neuropsychologii w kontekście kompetencji społecznych u osób ze spektrum autyzmu.
• Poznanie metod, form oraz środków pomocnych przy planowaniu i prowadzeniu zajęć grupowych TUS.
• Tworzenie przykładowych konspektów zajęć TUS.